Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Úvod

Résumé : V tomto článku se M.-E. Ducreux zabývá dvěma důležitými pojmy: dějinami a pamětí. Paměť v sobě obsahuje citové hledisko a souvisí s ní otázky jako svědectví, legitimita atd. Autorka se nejprve snaží uvést do časového a místního kontextu vztah mezi dějinami a pamětí a vychází přitom ze zkušenosti Francie a České republiky s druhou světovou válkou. Dále se snaží porovnávat české a francouzské historiografické teorie.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01609307
Contributor : Claire Madl Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, October 3, 2017 - 2:51:18 PM
Last modification on : Friday, March 12, 2021 - 1:42:02 PM

File

ducreux_1995_uvod.pdf
Explicit agreement for this submission

Licence


Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - ShareAlike 4.0 International License

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01609307, version 1

Collections

Citation

Marie-Elizabeth Ducreux. Úvod. Cahiers du CEFRES, Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES), 1995, Dějiny a paměť, pp.5. ⟨halshs-01609307⟩

Share

Metrics

Record views

25

Files downloads

13